Realitzar un projecte com el de la BD Tv requereix una gran capacitat de treball en equip. I, com tantes coses en aquest món, practicant es poden aconseguir millores notables.

 

També és necessari conèixer els fonaments bàsics del llenguatge audiovisual (no es pot parlar una llengua si no es coneix!), s’ha de tenir un cert domini dels mitjans tècnics (càmeres, llumns, editors,…), i s’ha de saber de què es parla i com fer-ho (conèixer la matèria i saber  buscar la informació i saber fer un guió, una entrevista, etc).

 

I comencem per formar bons equips  (que no grups!). Un equip treballa per realitzar un projecte durant un temps determinat, un grup col.labora de forma puntual per arribar a cords, slucionar problemes de forma puntual, etc.

 

Un equip necessita de tots i totes, perquè tots sabem alguna cosa que podem ensenyar als demés i tots i totes tenim moltes coses que apendre dels demés.

 

L’objectiu de les activitats proposades en aquest apartat és doble. D’una banda conèixer, entre d’altres, la forma de treballar de l’alumnat, les seues competències i les relacions personals; aquestes dades, junt a l’avaluació inicial, ens ajudaran a constituir els equips de treball i, d’altra banda, conscienciar a l’alumnat del que significa treballar en equip per un projecte conjunt i “practicar” aquesta metodologia.

Treballarem per fases en les que anem a:

  1. Determinar quins seran els càrrecs (rols) dels equips.
  2. Definir les responsabilitats de cada membre de l’equip.
  3. Triar càrrec (Quina responsabilitat m’agradaria assumir?)
  4. Conscienciar sobre el millor model d’equip (//Com m’agradaria que fos el meu equip//?)
  5. Formació dels equips (… i els equips són…..!!!)
  6. Normes, eines i avaluació (Em compromet a …)

Farem servir diferents tècniques d’aprenentatge col.laboratiu (TAC)[1]. .

Proposta

Els equips del trimestre!

Al llarg del trimestre treballarem en equips de 5-6 persones.

Per tal de coordinar el treball entre els equips formarem grups bàsics (formats per persones de diferents equips però amb la mateixa responsabilitat –secretaris, responsables de material,… càmeres..)

Per a realitzar determinades tasques formem agrupacions informals[2].

Tindrem per tant les estructures següents:

Grups formals: Equips
Grups bàsics : de rols (homòlegs)
Grups informals: puntuals i aleatoris

Exemple:

Equips: A, B, C, D, E

Grups bàsics : Moderadors dels equips A, B, C, D, E
Portaveus dels equips A, B, C, D, E
Secretari/ària A, B, C, D, E
Secretari/ària digital A, B, C, D, E
Responsables de material A, B, C, D, E
Responsables Diari A, B, C, D, E

Grups puntuals: Formar parelles

BIBLIOGRAFIA

  • Principios básicos del aprendizaje cooperativo

http://es.scribd.com/doc/72154052/Principios-basicos-del-aprendizaje-cooperativo

  • Tecnicas de aprendizaje colaborativo

http://books.google.es/books?id=baKyExtjkuoC&printsec=frontcover&hl=en&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  • Enseñar y aprender en grupos colaborativos

http://books.google.es/books?id=8D05m3nSfBkC&pg=PA33&hl=en&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false

  • La escuela un lugar para aprender a vivir. experiencias de trabajo cooperativo en el aula

http://books.google.es/books?id=AXKAK2eFKAUC&pg=PA19&hl=en&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false


[1] La major part de les TAC suggerides estan basades en les relacionades en el llibre Tècnicas de aprendizaje colaborativo de F. Barkley.
[2]
Constituïts l’atzar. Es tracta d’un mètode ràpid i que sol tenir un bon acolliment per part de l’alumnat, encara que presenta com a desavantatge el no garantir l’heterogeneïtat de dels grups. Existeixen molts mètodes per a distribuir a l’atzar als alumnes. Alguns exemples poden ser:
Recompte: Els alumnes es numeren de manera que el primer grup està format per tots els “1” i així successivament.

Paperetes numerades: Es distribueixen noms escrits en papers i els alumnes van organitzant-se en funció del nom assignat.

Artistes: Es lliura a cada alumne una fitxa amb el nom u obres d’un artista que s’haja treballat en classe. Els alumnes han de trobar als companys que posseeixen fitxes amb el nom u obres corresponents al mateix artista.

 

Anuncios