Amb les activitats d’aquest apartat, experimentarem amb el treball col.laboratiu i els mecanismes d’ensenyament-aprenentatge que haurem de posar en practica.
Veurem la importància de tenir equips heterogenis. A nivell de relacions interpersonals, els alumnes es coneixeran millor.

Intercanvi de sabers

4.1. Jo sé fer … tu què en saps?

Intercanvi de sabersGrup informal  Tamany del grup parelles
Temps de treball 45 min
Durada del grup temps del treball

TAC 3 Intercanvi de sabers

Descripció i finalitat

La finalitat d’aquesta proposta és que els alumnes reflexionen sobre els tipus de treball que hauran de realitzar la llarg del trimestre: aprendre per a ensenyar.

Inicialment els alumnes hauran de reflexionar sobre el que ja saben i valorar-ho. Després hauran de triar una d eles coses que saben i ensenyar-li a un company a fer-la. Es tracta de provocar una situació de risc mínim per als alumnes per tal que puguen assolir confiança en les seues possibilitats de manera progressiva. La valorització dels seus coneixements els fa sentir-se més segurs i augmentar l’autoestima.

Partint dels propis sabers (competències) els alumnes experimentaran amb els procediments que farem servir al llarg del curs.
Demanarem als alumnes que presenten al grup ([[#|parella]]) una habilitat de la que es senten orgullosos (un treball de dibuix tècnic, un quadre, una fotografia, un vídeo, un còmic, el disseny d’un vestit, …) i que ensenyen com fer-ho al company.
Després reflexionaran sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge: quines dificultats han tingut per a presentar el treball, si han tingut en compte tots els materials que necessitatven, si havíen pensat tos els punts de la seua exposició, si havien practicat abans,… i ho escriuran en el seuEl diari d’aprenentatge.Preparació
Demanar als alumnes que “actuen de professors” en els grups, ensenyant alguna cosa que saben fer bé (alguna habilitat relacionada amb l’assignatura).
Amb temps suficient, al menys una setmana, per tal que puguen prepara-ho bé, hauran de pensar qué volen ensenyar i com fer-ho. Poden consultar bibliografia, Internet, amics, portar el guió, fotografies,…pensaran també quin material necessiten, si cal ordinador hauran de dir-ho, etc.
Procediment

 1. Demanar als alumnes que formen parelles (A i B).
 2. L’alumne A comença per presentar a B la seua proposta. I li ensenya a fer el treball que proposa.
 3. B demana els aclariments que necessite.
 4. L’alumne B, amb l’ajuda d’A fa el treball.
 5. A i B escriuen al Diari sobre l’experiència (sensacions, dificultats, coses a millorar, què és el que més els ha agradat, què han aprés nou, com m’he sentit ensenyat/com m’he sentit quan m’ensenyava un company)
 6. Es reprodueix el procés (2-5), però aquesta vegada B és el professor.
 7. A i B escriuen al Diari sobre l’experiència (mateix esquema del punta anterior)

Ës possible que després d’aquest exercici siguen conscients que necessiten eines per a organitzar el que saben i el que volen ensenyar.

Si és el cas, es pot fer una sessió per a treballar els mapes mentals(Com dibuixar un Mapa Mental enset passos).

4.2 Què t’agradaria saber fer?

Mercadet 
de sabersGrup informal 
Tamany del grup Tota la classe
Temps de treball 45 min
Durada del grup temps del treball

TAC 4 Mercadet de sabers

Descripció i finalitat
Amb aquesta activitat donarem a conèixer a tota la classe alló del que cada alumne se sent orgullós de saber fer.
Farem una exposició amb tots els treballs realitzats i els alumnes triaran aquell que no saben fer i que els agradaria saber fer. Els treballs fets per les parelles s’exhibiran junts. Tindrà el nom dels autors i un número per “tipus de treball” (si tenim 25 alumnes tindrem 50 treballs, 2 de cada tipus).
Junt als treballs col·locarem un full per tal que tots els alumnes que desitgen apendre a fer-ho es puguen apuntar.
Faran de “professor” els alumnes que en l’intercanvi de sabers eren “aprenents”
Preparació
Informar a l’alumnat sobre les finalitats i l’organització del Mercadet de sabers.
Si són molts els treballs o requerieixen mitjans de reproducció (ordinador, projector,…) buscar l’espai més adient.
Donar a cada parella un paper amb un número per a identificar el seu treball.
Procediment

 1. Muntar l’exposició de treballs. Cada parella col·loca els seus treballs i el número que els identificarà.
 2. Es dediquen un minuts per a visitar l’exposició..
 3. Donar a cada alumne l’oportunitat de compartir amb la classe el motiu d’haver triat eixe treball en concret i les dificultats que pot tindre l’execució.
 4. Els alumnes fan les anotacions que consideren en els deus diaris i, després triaran tres dels treballs que els agradaria fer.
 5. Cada alumne escriu en un paper el treball que vol ensenyar-se a fer i li ho dona al professor.
 6. Amb la informació arreplegada el professor farà els nous grups.
 7. Els alumnes escriuen en el seu diari perquè han triat un treball determinat i no un altre.

4.3 Jo us ensenye a fer-ho!

El saber es multiplica /Grup informal  Tamany del grup 3-4
Temps de treball 45 min
Durada del grup temps del treball

TAC 5 El saber es multiplica

Descripció i finalitat
Una vegada que els alumnes han decidit el que volen aprendre, per tant estan motivats, les persones que havien actuat com aprenents de l’activitat seleccionada seran els que faran de professors.
Cada alumne forma a tres/quatre més.

Procediment

 1. Formar el grups segons els interessos manifestats pels alumnes.
 2. Cada alumne ensenyarà a tres o quatre companys.
 3. Realitzar els treballs i afegir-los a la resta del mateix tipus seguint l’esquema.
 4. Escriure sobre el procés d’aprenentatge en el diari personal.
 5. Llegir alguna de les reflexions.

Després de fer les activitats anteriors tant els alumnes com els professors estarem en millors condicions de formar equips que puguen funcionar.

Anuncios