Captura

BASES

El concurs, està obert a alumnes des d´Infantil a Batxillerat i Cicles Formatius participants en les Trobades d´Escoles en Valencià.

CATEGORIES
Millor recomanació infantil
A. Alumnes d’Educació Infantil, Primària i Educació Especial

 
Millor recomanació juvenil 
A. Alumnes d’Educació Secundària
B. Alumnes de Batxillerat i Formació Professional

PARTICIPANTS
Podran pendre part en el concurs els alumnes participants en les Trobades

Pautes
Durant  30 segons els participants hauran de recomanar un llibre seguint les pauses següents:

  • Si porten el llibre el mostraran a la càmera

  • Es presentaran

  • Presentaran el llibre que recomanen: Títol del llibre, autor i editorial

  • Breu sinopsi del llibre

  • Motiu pel qual el recomanen

 
JURAT 
Els vídeos de les recomanacions es publicaran en la pàgina del Berenguer de llibre. Resultarà guanyador de cada categoria el vídeo que més “m´agrada” obtinga en dues setmanes.

PREMIS 
Millor recomanació infantil
A. Alumnes d’Educación Infantil,  Primària i Educació́ Especial
Premi: una tablet

Millor recomanació juvenil 
A. Alumnes de primer cicle d’Educació Secundària
Premi: Una tablet

B. Alumnes de segon cicle de Secundària, Batxillerat i Formació Professional
Una tablet

FALLADA 
La fallada del jurat serà inapel·lable i els premis no podran ser de declarats deserts. Els premis es lliuraran en la festa de fi curs de l’IES Berenguer Dalmau, que tindrà lloc en el mes de juny del 2014. Amb caràcter previ, en una data encara per determinar, es comunicarà la fallada del jurat, que es publicarà a la página web de L’IES Berenguer Dalmau

ACCEPTACIÓ
El fet de participar en el concurs implica l´acceptació de les bases

Sr, Sra…………………………………………………………………. major d`edat, amb N.I.F. número …………………..

i amb telèfon de contacte ………………………………….. com a representant legal del menor…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

AUTORITZA 
La participació del menor en el concurs i accepta les base del concurs.
Així mateix, autoritza la comunicació pública del nom i la imatge del menor.
I Perquè conste a tots els   efectes, signe la present autorizació.

En ……………………………………………………………………………………………………., a ………………………. de ……………………………………………………………………………….. del 201……….

Signat

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Anuncios